วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ครูที่ดี


            ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ครูมิใช่มีหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว ครูยังต้องทำหน้าที่สร้างคนคนให้กับสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนและผู้อื่นในสังคม

            ในปัจจุบันครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนให้แก่ผู้เรียน ซึ่งครูพลศึกษาที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ของงานพลศึกษามีคุณสมบัติในการสาธิตทักษะเบื้องต้นในการเคลื่อนไหวต่างๆมีคุณธรรมจริยธรรมและรู้เคารพในสิทธิ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความยุติธรรมและมีวินัย ความประพฤติเรียบร้อย ซึ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครูพละศึกษาจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนคือศึกษาให้เข้าใจในตัวผู้เรียนและมีการวางแผนการสอน การจัดสถานที่เรียนให้น่าสนใจ ไม่ว่าห้องเรียน โรงฝึกกีฬา สนามและมีการสาธิตสิ่งที่สอนตามขั้นตอนโดยใช้อุปกรณ์ช่วย สอนในเรื่องของน้ำใจนักกีฬาว่าทุกคนต้องเป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้การสอนสนุกสนานยิ่งขึ้น

                ดั้งนั้นครูพละที่ดีจะต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเมตตาต่อลูกศิษย์ มีความยุติธรรม มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา มีคุณธรรม มีความประพฤติดีและเป็นผู้มีเหตุผล มีความกระตือรือร้น ในการใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอและมีเทคนิคใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอๆ
http://www.youtube.com/watch?v=TTDobceq284